جلسه مشاوره انفرادی ویژه ایام امتحانات

برپایی جلسه مشاوره انفرادی با دانش آموزان جهت برنامه ریزی ویژه ایام امتحانات خرداد ماه و بررسی نقاط قوت و ضعف درسی

گزارش تصویری