تست و نحوه ی درصدگیری در آن

تست چيست؟

معمولاً سؤالات آزمون ها به دو صورت باز پاسخ و بسته پاسخ تنظيم مي گردد.
منظور از سؤالات باز پاسخ همان سؤالات انشايي هستند كه در اين نوع سؤالات پاسخ دهندگان هرگونه كه تمايل دارند مي توانند به سؤالات طراحي شده جواب بدهند. اما سؤالات بسته پاسخ يا همان تست ها، به سؤالاتي گفته مي شود كه پاسخ هاي آن قبلاً توسط معلم تهيه شده و دانش آموز فقط بايد پاسخ هاي موردنظر خود را انتخاب نمايد.
تست ها از دو قسمت تشكيل شده اند.
الف) صورت سؤال ( متن پرسش يا تنه سؤال (
ب) گزينه ها يا پاسخ هاي پيشنهادي


تنه ي سؤال يك جمله استفهامي است و گزينه ها، پاسخ هاي احتمالي آن هستند كه پاسخ دهنده از بين آن ها جواب يا جواب هاي موردنظر را انتخاب مي كند.

درصدگيري )نمره ي خام (

با توجه به اين كه در آزمون هاي استاندارد مانند آزمون سراسري و يا دانشگاه آزاد اسلامي نمره ي منفي وجود دارد اگر به سؤالي پاسخ غلط بدهید، علاوه بر اين كه نمره ي مربوط به آن را دريافت نمي كنيد، نمره اي را نيز از دست مي دهيد يعني به ازاي هر سه پاسخ غلط يك پاسخ صحيح حذف مي شود بنابراين توصيه مي كنم به سؤالات با دقت پاسخ دهيد و به سؤالاتي كه پاسخ آن ها را نمي دانيد پاسخ ندهيد.
براي تعيين درصد پاسخ گويي صحيح به سؤالات با احتساب نمره ي منفي از رابطه ي زير استفاده مي كنند:

http://www.rasekhoon.net/userfiles/Article/1393/04/5/00486351.JPG

سؤالات به پاسخگويي درصد = ((درست هاي تست تعداد×3)-غلط هاي تست تعداد) / (ها تست كل تعداد×3)×100
مثلاً اگر شما به 30 تست پاسخ داده ايد و توزيع جواب هاي شما به اين صورت باشد. درست 20- غلط 6- نزده 4 نتيجه ي كار شما به شكل زير خواهد بود:

http://www.rasekhoon.net/userfiles/Article/1393/04/5/00486352.JPG

( يعني شما به 60 درصد سؤالات جواب صحيح داده ايد (
تذكر: در هنگام تست زني سعي كنيد از برگه هاي مخصوص پاسخ ( پاسخنامه ) استفاده كنيد و از پاسخ دادن به صورت زير اجتناب كنيد:
-20
الف 21- ج 22- الف 23- د