بازدید از آزمایشگاه مرکزی سالن شهید عفیفی

بازدید از آزمایشگاه مرکزی ناحیه 2 رشت - سالن شهید عفیفی

برگزاری آزمایشگاه زیست توسط دبیرمربوطه، انجام آزمایش های زیست از کتاب آزمایشگاه پایه دهم 97/01/26 

گزارش تصویری