بازدید از شیلات شهید انصاری

در 97/01/23 بازدید از شیلات به همراه دانش آموزان که در آن آشنایی با ماهیان آبزی، مراحل رشد و تکثیر، از ابتدا تا هدایت به بستر رودخانه، در جهت حفظ و بقای نژاد ماهیان به ویژه ماهیان سفید

گزارش تصویری