بازدید از انجمن نجوم ثاقب

در تاریخ 96/12/2  طی بازدید از انجمن نجوم، دانش آموزان با چگونگی پیدایش زمین، سیارات، نزدیکی آن ها با زمین، نحوه قرارگیری آن ها در مدار زمین و نمایی فرضی از کهکشان قرار گرفتند و در مورد آینده و سرنوشت سیارات اطلاعاتی کسب کردند.

گزارش تصویری