رابطه خصمانه همراه با طرد و سردی هرگز سبب الگوپذیری با والد همجنس نمی شود. والدین باید این نکته را در نظر داشته باشند که به عنوان یک الگو باید با گرم و پذیرا نگه داشتن رابطه همانند سازی مثبتی برای فرزندان همجنس خود داشته باشند.

دوره نوجوانی دوره رفتارهای استقلال طلبانه و صمیمیت و همراهی با همسالان است و برآشفتن والدین با فرزندان نوجوان خود در این دوره پیام عدم ارتباط با وی را برای نوجوان به همراه دارد و طرد کردن نوجوان باعث سردرگمی او و نزدیک شدن به افرادی با رفتارهای مخرب می شود.


همچنین برخی والدین اطلاعات کمی درباره برخورد صحیح با رفتارهای نوجوان را دارند، که باعث می شود قهر کردن و طرد کردن نوجوان این پیام را برای او به همراه بیاورد که با پافشاری بر مواضع خود، می تواند کارش را از پیش ببرد.

بدترین فرزندان کسانی هستند که بدون چون و چرا و فقط بخاطر راضی نگه داشتن والدین از آنها اطاعت می کنند، که این بچه ها اگر روزی از والدین خود دور شوند و شخص دلسوزی برای امر و نهی کردن آنان در کنارشان نباشد، افراد دیگری که جایگاه نا امنی دارند را جایگزین والدین خود می کنند.
به همین دلیل والدین باید با شناخت خواسته ها و نیازهای دوره های مختلف سنی فرزندان، با ایجاد دوستانه فرزندان را از دست زدن به کارهای اشتباه و گرایش به سمت افراد نا مطمئن دور کنند.

 

دبیرستان به گزین